engoo logoระดับการเรียนภาษาอังกฤษของอิงกู

สามารถเลือกเอกสารประกอบการเรียนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียน
และระดับภาษาอังกฤษของคุณ

ตรวจสอบระดับของคุณ​จากคะแนนสอบ

เป้าหมาย/สิ่งที่คุณจะได้ในแต่ละระดับTOEIC
EntryLevel1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ A - Z
〜110
BeginnerLevel2บทสนทนาสำหรับการถาม-ตอบ
อย่างง่าย
〜165
Level3บทสนทนาสำหรับการช้อปปิ้งและ
การรับประทานอาหารค่ำนอกบ้าน
〜215
Level4สนุกกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน
ขั้นพื้นฐาน
〜335
IntermediateLevel5สนุกกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน
ขั้นพื้นฐาน
〜530
Level6สนุกกับการสนทนาภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น
〜655
Level7เพลิดเพลินกับรายการโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องมี
การพากย์ภาษาไทย
〜775
Level8สามารถใช้ภาษาอัังกฤษในการทำงาน〜850
AdvancedLevel9สามารถใช้คำศัพท์และสำนวนที่
หลากหลายได้เป็นอย่างดี
〜935
Level10สามารถสนทนาได้เหมือนเจ้าของภาษา〜990

ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของอิงกู, ถูกกำหนดโดย Pearson PLC ซึ่งถูกกำหนดให้อยู่บนพื้นฐาน
ของ GSE* (Global Scale of English) ซึ่งเป็นแนวทางที่ทั่วโลกใช้ในการคำนวณระดับภาษา
อังกฤษของผู้เรียน

*The Global Scale of English (GSE) อยู่ภายใต้ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษนับพันคน มากกว่า 50 ประเทศ จะช่วยให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าได้อย่างถูกต้อง
โดย GSE ยังสามารถใช้แปลงเทียบค่ากับการสอบทั่วไป เช่น CEFR, TOEFL ฯลฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่www.english.com/gse

ระดับของเอกสารประกอบการเรียน

สามารถเลือกระดับเอกสารประกอบการเรียนได้ตามความเหมาะสม

materials level graph