เอกสารประกอบการเรียนแบ่งตามระดับ

engoo advanced topic

เรามีเอกสารจากหัวข้อข่าว เวปไซต์หรือหัวจ้อที่น่าสนใจในการแชร์หรือถงเถียงกับอาจารย์

เรียนภาษาอังกฤษสำหรับการอภิปราย

การนำหัวข้อข่าวหรือจากเวปไซต์มาพูดคุย ถกเถียงกับอาจารย์

ข่าวNews

British BBC News website
American CNN news website
Time magazine website
This news sites, mostly from the Middle East, have the different views witn the news from western world.
The famous American news platform, the New York Times.
The Reuters News provides business and financial news.
It is designed to provide financial, economic and business news website.

หัวข้อTopics

Do you like food? Do you like cooking? On this webstie, you will see a lot of pictures of dishes and learn recipes together with your teacher.
Do you feel interested in Interior Design? Then it's a must for you to visit this site.
This site are for those simply love fashion.
Want to learn more about the current trends and future technological developments? Visit this site for the latest in Digital Technology.
Enhance life and work skills for a better life, while learning from really interesting news with this website.

เอกสาประกอบการเรียนของเรา

การแสดงความคิดเห็น

Discussions
เรียนการพูดคุยแสดงความคิดเห็นในแต่ละหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษ. พยายามสรุปหัวห้อและแลกเปลี่ยนความคิดกับคุณครู
Level
9
Lesson 01
Level
9
Lesson 02
Level
9
Lesson 03
Level
9
Lesson 04
Level
9
Lesson 05
Level
9
Lesson 06
Level
9
Lesson 07
Level
9
Lesson 09
Level
9
Lesson 10
Level
9
Lesson 11
Level
9
Lesson 12
Level
9
Lesson 13
Level
9
Lesson 14
Level
9
Lesson 15
Level
9
Lesson 16
Level
9
Lesson 17
Level
9
Lesson 18
Level
9
Lesson 19
Level
9
Lesson 20
Level
9
Lesson 21
Level
9
Lesson 22
Level
9
Lesson 23
Level
9
Lesson 24
Level
9
Lesson 25

การบรรยายรูปภาพ

Describing Pictures
ฝึกฝนทักษะการพูดด้วยการบรรยายรูปภาพเป็นภาษาอังกฤษ
Level
8
Lesson 01
Level
8
Lesson 02
Level
8
Lesson 03
Level
8
Lesson 05
Level
8
Lesson 06
Level
8
Lesson 07
Level
8
Lesson 08
Level
8
Lesson 09