คุณสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตามความต้องการของท่าน

tokoeol business topic

ในปัจจุบันมีหลายบริษัทใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในที่ทำงาน มาผึกภาษาอังกฤษสำหรับธรกิจหรือในที่ทำงานกันเถอะ

เอกสาประกอบการเรียนของเรา

ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน

Business Basic

สื่อการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ
Level
6
Lesson 01
Level
6
Lesson 02
Level
6
Lesson 04
Level
6
Lesson 05
Level
6
Lesson 06
Level
6
Lesson 07
Level
6
Lesson 08
Level
6
Lesson 09
Level
6
Lesson 10

ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าสังคม

Socializing

ภาษาอังกฤษในการใช้โทรศัพท์

Telephoning

Level
5
Lesson 01
Level
5
Lesson 03
Level
5
Lesson 04
Level
5
Lesson 05
Level
5
Lesson 06
Level
5
Lesson 09

บทสนทนาทางธุรกิจ

Business Conversation

Level
6
Lesson 01
Level
6
Lesson 03
Level
6
Lesson 04
Level
6
Lesson 07
Level
6
Lesson 08
Level
6
Lesson 11
Level
6
Lesson 12
Level
6
Lesson 13
Level
6
Lesson 14
Level
6
Lesson 15

ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม

Business Meeting

Level
7
Lesson 01
Level
7
Lesson 03
Level
7
Lesson 04
Level
7
Lesson 05
Level
7
Lesson 06
Level
7
Lesson 07
Level
7
Lesson 09

ภาษาอังกฤษสำหรับการต่อรอง

Negotiation