คุณสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตามความต้องการของท่าน

toktoeol pronunciation topic

ทดสอบทักษะการพูด, การออกเสียง และความสามารถของคุณกับครูที่คุณชื่อชอบในเวลาเพียง 20 นาที

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

ทดสอบการพูด(ขั้นพื้นฐาน)

Speaking Test (Basic)
สำหรับผู้เริ่มต้นสามารถทดสอบการพูดนี้เพื่อพัฒนาทักษะการพูด

ทดสอบการพูด

Speaking Test
ตั้งแต่ระดัผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง เราสามารถตรวจสอบความสามารถในการพูดด้วยสื่อการสอนในเวลา 20 นาที