ความต่างระหว่าง all, every และ whole

all, every และ whole ทั้ง 3 คำนี้มีความหมายว่า ‘ทั้งหมด’

 

แต่ถึงจะความหมายเดียวกันก็ใช่ว่าจะใช้แทนกันได้ทุกสถานการณ์

 

All

เราไม่ใช้ all แทนความหมายของ everybody หรือ everyone เช่น

Everybody enjoyed the party. ทุกคนสนุกกับปาร์ตี้ (ไม่ใช่ All enjoyed)

 

แต่เราใช้ All แทน Everthing ได้ในบางสถานการณ์ เช่น

I’ll do all I can to help. มีความหมายเดียวกับ I’ll do everything I can to help.

 

Every

***จำไว้ว่า Every ถึงจะมีความหมายว่า ทั้งหมด แต่ใช้กับกริยาเอกพจน์เท่านั้น เช่น

Every seat in the theatre was taken. ทุกที่นั่งในโรงละครถูกจับจองแล้ว

Everybody has arrived ทุกคนมาถึงแล้ว

 

Whole

Whole แปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้น มักใช้คู่กับคำนามเอกพจน์ เช่น

Did you read the whole book? = อ่านหนังสือทั้งเล่มไม่ใช่แค่บางส่วน

She has lived her whole life in Thailand. = ตลอดชีวิตของเธอ

 

แล้วถ้าใช้กับเวลาล่ะ ทั้ง 3 คำนี้มีความหมายว่าอะไร

 

Every ใช้เพื่อบอกความถี่ของเวลา เช่น every day, every Tuesday

 

All day มีความเดียวกับ the whole day แปลว่า ทั้งวัน ตลอดวัน

 

เช่น

 

We spent all day / the whole day on the beach. พวกเราใช้เวลาทั้งวันบนชายหาด

 

ลองมาดูการเปรียบเทียบ all the time และ every time กันบ้างดีกว่า

 

They never go out. They are at home all the time. = เสมอ

Every time I see you, you look different. = ทุกครั้ง, แต่ละโอกาส

 

การเลือกใช้แต่ละครั้ง ควรดูให้ถูกต้องจะได้ไม่ผิดความหมายนั่นเอง