ความแตกต่างระหว่าง wish กับ want

บางคนอาจสับสนกับคำว่า wish และ want เพราะคำสองคำนี้มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม จริงๆ แล้ว 2 คำนี้กลับใช้ในบริบทที่ต่างกันอย่างชัดเจน

 

WISH มีความหมายว่า ปรารถนา เช่นเดียวกับคำว่า desire

WANT มีความหมายว่า ต้องการ เช่นเดียวกับคำว่า need

 

ข้อสังเกตง่ายๆ คือ want จะเกี่ยวกับความต้องการที่จำเป็นต่อชีวิต เช่น อาหาร ที่พัก เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม

 

I want to go to Samui this week. ฉันต้องการไปสมุยอาทิตย์นี้ (ความต้องการที่เป็นรูปธรรม)

 

ส่วน wish จะสื่อถึงความต้องการที่เป็นนามธรรม ความต้องการที่แตกต่างไปจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวมถึงความต้องการที่เป็นไปไม่ได้

 

I wish you all the best. ฉันปรารถนาให้คุณมีความสุข (ความต้องการที่เป็นนามธรรม)

I wish that I had a big house. ฉันปรารถนาว่าจะมีบ้านหลังใหญ่ (ความต้องการที่แตกต่างไปจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ = ตอนนี้บ้านหลังเล็ก)

I wish that we didn't need to work today. ฉันปรารถนาว่าเราจะไม่ต้องทำงานวันนี้ (ความต้องการที่เป็นไปไม่ได้ = เพราะวันนี้ต้องทำงาน)

 

ข้อสังเกต เราใช้ wish ในโครงสร้าง wish + (that) + past simple เพื่อสื่อถึงความต้องการที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน เช่น I wish that you lived close by. ฉันปรารถนาให้คุณอาศัยอยู่ใกล้ๆ กัน (ความต้องการที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน = เขาอาศัยอยู่ไกล) หรือตัวอย่างเพิ่มเติมข้างบน

 

ทั้ง wish และ want ต่างทำหน้าที่เป็นคำกริยาของประโยคโดยข้อแตกต่างที่น่าสนใจคือ

wish มักตามด้วยบุพบท for

I wish for happiness. ฉันปรารถนาความสุข

 

want จะตามด้วยบุพบท to

Jasmine wants to talk to her friend. จัสมินต้องการพูดคุยกับเพื่อนของเธอ

ลองนำทั้ง 2 คำนี้ไปลองแต่ประโยคกันดูนะคะ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นและยังช่วยให้สื่อความหมายได้ตรงอย่างที่ต้องการอีกด้วยค่ะ