about ใช้ในกรณีไหนได้บ้าง

เราเห็นคำว่า about กันอยู่บ่อยๆ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับวิธีใช้ about กันดีกว่าค่ะ

 

about แปลว่า เกี่ยวกับ แต่เมื่อนำมาใช้ในประโยคต่างๆ แล้ว คำว่า about สามารถสื่อถึงประโยคและความหมายได้หลายรูปแบบ ส่วนจะใช้กับอะไรได้บ้างมาดูกันค่ะ

เราสามารถใช้ about ในประโยคที่ต้องการบอก ‘ความห่วงใย’ หรือ ‘กังวล’ เกี่ยวกับบุคคล หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

There is nothing we can do about it. =  เราทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ได้แล้ว (ถึงจะรู้สึกห่วงใยและอยากช่วยเหลือก็ตาม)

The great thing about her is that she never gives up. = ข้อดีของเธอคือเธอไม่เคยยอมแพ้

ใช้ about  เพื่อบอกการกะประมาณคร่าวๆ (จริงๆ เราสามารถใช้ around ก็ได้ แต่ about จะดูเป็นทางการน้อยกว่า)

About six hundred people were there. = มีคนอยู่ที่นั่นประมาณ 600  คน

See you at about six. =  เจอกันประมาณ 6 โมง

 

ใช้ about บอกหัวข้อเรื่องที่กำลังสนทนาอยู่

They talked about the bad economic situation. = พวกเขากำลังคุยกันเรื่องเศรษฐกิจไม่ดี

Our discussion is about economy. = เรากำลังหารือกันเรื่องเศรษฐกิจ

 

ถ้าใช้ Just about ยังหมายถึง almost หรือ ‘จวนจะ’ ได้อีกด้วย

I have just about finished. ฉันจวนจะเสร็จ(งาน)แล้ว

The money we get will just about pay for the new equipment. เงินที่เราได้เกือบจะใช้ซื้อเครื่องมือใหม่แล้ว

 

Be about to หมายถึง บางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น

I am about to change jobs. ฉันกำลังจะเปลี่ยนงาน

Please listen carefully. I am about to say something important. กรุณาตั้งใจฟัง ฉันกำลังจะพูดบางอย่างที่สำคัญ

พอจะเข้าใจคำว่า about กันบ้างหรือยังคะ ยังไงเพื่อนๆ ลองนำไปใช้กันดูนะคะ