arrive to หรือ arrive at

พวกเราหลายคนคงเคยลังเลว่าจะใช้ arrive to หรือ arrive at ในประโยคดีแต่รู้หรือไม่ว่า

ต้องใช้ arrive at เท่านั้น เพราะ arrive to เนี่ยมันผิดแกรมม่า

 

ย้ำกันอีกที

arrive at  >>> ถูก

arrive to >>> ผิด

 

เช่น ถ้าจะพูดว่า พวกเรามาถึงบ้านเขาเมื่อคืนนี้

We arrived to his house last night. ผิดหลักภาษาอังกฤษ

We arrived at his house last night. ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ

 

Arrive at จะใช้เมื่อกล่าวถึงการมาถึงหรือไปถึงสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม งานอีเว้นท์ สนามบิน ห้องประชุม ฯลฯ

 

I’m arrived at the event. = ฉันมาถึงงานอีเวนท์แล้ว

What time will she arrive at the hotel? = หล่อนจะไปถึงโรงแรมตอนกี่โมง?

The president arrives at airport. = ประธานาธิปดีมาถึงสนามบิน

We arrive at the meeting on time. = เรามาถึงที่ประชุมทันเวลา

 

แต่ในการจะกล่าวว่ามาถึงหรือไปถึงสถานที่ใหญ่ๆ เช่น เมืองหรือประเทศให้ใช้ arrive in

 

Lisa arrives in Paris. = ลิซ่ามาถึงปารีส

My brother arrived in Germany last summer. = พี่ชายของฉันไปถึงเยอรมันฤดูร้อนที่แล้ว

 

เอาล่ะมาใช้ arrive… กันให้ถูกต้องกันเถอะ

แล้วอย่าลืมซะละว่า Arrive to มันผิดหลักภาษาอังกฤษ