Happy Songkran day 2018

Happy Songkran day 2018

มาส่งความรู้วันส่งกรานต์ด้วยคำศัพท์ง่ายๆ นั่นคือการเล่นน้ำสงกรานต์กันนะคะ เล่นน้ำนี่เราไม่ได้ใช้คำว่า Play water นะคะ แต่ให้ใช้คำว่า Have a water fight แล้วฝรั่งจะเข้าใจมากกว่า หรืออาจใช้คำว่า Splash ...