Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของอิงกู

นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท DMM.com จํากัด (รวมเรียกว่า “เรา” “ของเรา”) ได้พยายามที่จะทําการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสําคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ในการปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ในนาม “อิงกู” (รวมเรียกวา “การให้บริการ”)
สิ่งที่เราคงไว้คือ นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการควบคุมดูแลของข้อมูล ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ เช่นเดียวกับการใช้หลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยสัดส่วนที่ เท่ากันอย่างตั้งใจ ในการให้ความร่วมมือกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกวา “พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เช่นเดียวกับการให้ความร่วมมือกับบรรทัดฐานอื่นๆ ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการป้องกันข้อมูล ส่วนบุคคลไว้ต่อไป พนักงานของเราทุกคนจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามโครงการให้ความร่วมมือในการ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายที่มีข้อบังคับและข้อกําหนดภายในองค์กร) ซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อนโยบายฉบับนี้

 1. ระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

  เราได้กําหนดการจัดการและก่อตั้งระบบภายในเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการเข้ารหัสและวิธีการอื่นๆ ในการรักษา ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

 2. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะใช้มาตราการที่จําเป็นในการปกป้องและจัดการด้วยวิธีการจัดการที่เหมาะสมอย่างถูกต้องและให้ความเคารพ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เพื่อที่จะป้องกันการสูญหาย การทําลาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการรั่วไหลของ ข้อมูลนั้นๆ ด้วยอํานาจที่ไม่ชอบธรรม การขโมยข้อมูล การทุจริต หรือการกระทําที่ใกล้เคียงที่กล่าวมา เราได้ทํา สัญญากับบุคคลที่สามเพื่อเขามาทําการจัดการที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการทําสัญญาป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ข้อกําหนดที่เพิ่มเข้ามา หรือสิ่งที่ใกล้เคียงกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า

 3. ความร่วมมือกับกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ เช่นเดียวกับบรรทัดฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  เรายึดมั่นในพระราชบัญญัติคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล (พระราชบัญญัติที่ 57 วันที่30 พฤษภาคม ค.ศ. 2003) และมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุนที่ว่าด้วย “การเรียกร้องขอความร่วมมือโครงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล” (JIS Q 15001) เช่นเดียวกับบรรทัดฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

 4. การพัฒนาของโครงการให้ความรวมมือ

  เราจะดําเนินการทบทวนและพัฒนาโครงการให้ความร่วมมือการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความรับผิดชอบ เพื่อความเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสภาพแวดลอม ทางสังคม และธุรกิจของเทคโนโลยีและสารสนเทศน์

บุคคลที่ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท DMM.com จํากัด

ความสําคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทําการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อทําการให้บริการ นอกจากนี้ ข้อมูลดังต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อมูลที่สอดคลอง กับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของข้อมูลนั้นๆ

 1. ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้มอบให้

  • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการใช้บริการ
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านมอบให้โดยสมัครใจ รวมถึง ชื่อเล่น เพศ อาชีพ สิ่งที่สนใจ และข้อมูลอื่นๆในประเภทเดียวกัน
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านมอบให้กับเรา
  • ข้อมูลวันเกิด
  • ข้อมูลของบัตรเครดิต
  • ข้อมูลในการขอสมัครสมาชิก หรือการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อมูลในการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ
  • ข้อมูลในการจัดส่งและการบริการจัดส่งของสินค้าต่างๆ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการชําระเงินของสินค้าและบริการต่างๆ
  • ข้อมูลในการสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของเรา
  • ข้อมูลในการสมัครสมาชิก
 2. ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการให้บริการ

  • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการดําเนินการที่สามารถระบุวาท่านได้ทําการสั่งซื้อ ประมูล และซื้อสินค้าหรือบริการ ต่างๆ เช่นเดียวกับประวัติที่เกี่ยวของกับการดําเนินการข้างต้น ไม่วาจะเป็น ของขวัญ และการดําเนินการที่ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามเราผ่านช่องทางอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถามด้วยการใชคําพูด หรือการเขียน การเขาร่วมตอบคําถามเพื่อการสํารวจหรือการรณรงค์ต่างๆ การประชาสัมพันธ์บริการของเรา และอื่นๆ ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ
 3. ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

  • IP Address และ ชื่อโดเมน
  • ประเภทและรุ่นของโปรแกรมที่ใช้คนหาในเว็บ ระบบการปฏิบัติ ภาษาที่ใช้ และสถานที่
  • ข้อมูลเครื่องมือสื่อสาร (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรศัพทมือถือ รูปแบบข้อมูล การระบุข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น)

  ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในข้อ (1) ถึง (3) จะถูกจํากัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราเห็นวาเป็นข้อมูลที่จําเป็นส่วนน้อยสําหรับ การใช้บริการ
  นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการให้บริการต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลเพื่อเขาถึงความตองการของท่าน เงื่อนไขข้อมูลของท่านสําหรับการตัดสินใจส่วนบุคคล

 4. คุกกี้

  คุกกี้คือไฟล์ที่บันทึกข้อมูล เช่น เว็บไซต์ในบางที่ท่านเข้าชมเพื่อเป็นข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่าน บริษัทใช้คุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อสร้างมั่นใจได้ว่าท่านได้รับความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

  • เพื่อเข้าถึงข้อมูลการสมัครสมาชิกที่กําหนดขึ้นโดยบริษัท และให้ท่านเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น MyDMM
  • เพื่อแสดงสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ท่านได้ทําการซื้อสําหรับการดูแลหลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบแล้ว
  • เพื่อวิเคราะห์การดําเนินการและจํานวนของผู้ใช้บริการ
  • เพื่อพัฒนาเนื้อหาและบริการของบริษัท
  • เพื่อตรวจสอบข้อมูลของท่านเพื่อรับสิทธิ์ในการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ คุกกี้จะไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของท่าน

  นอกจากนี้ คุกกี้ไม่มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้เปิดคุกกี้ไว้เสมอขณะใช้บริการ

 5. การใช้งานระบบติดตามของบุคคลที่สาม

  เราใช้ระบบที่มาจากบุคคลที่สาม (Adobe SiteCatalyst, Google Analytics, ClickTale) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปของผู้ใช้บริการ

ความสําคัญของจุดประสงค์ในการสะสมข้อมูลส่วนบุคคล (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตราที่ 24 วรรคที่ 1)

จุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (ยกเว้นสําหรับกรณีในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตราที่ 18 วรรค 4ข้อที่ 1-3) (รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้ “การสะสมข้อมูลส่วนบุคคล” ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้รับข้อมูลและบุคคลที่อยู่ในประเภทผู้รับดังกล่าว และผู้ที่สามารถรับข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยท่านเป็นผู้กําหนดนั้นจะเป็นผู้บรรลุจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ หากเกิดเหตุการณ์ที่เราใช้บริการบุคคลภายนอกเพื่อทําหน้าที่ๆ กําหนดไว้ เราจะประเมินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุจุดประสงค์ตามสัญญาว่าจ้าง หากเกิดเหตุการณที่เรามอบ อํานาจ หรือหน้าที่ๆ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานของเรา เราจะทําการจัดการและให้ความมั่นใจสูงสุดกับท่าน ได้ว่าการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามสัญญา

รูปแบบและจุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการสะสมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ชื่อ

  คําถามส่วนตัว การจัดส่งสินค้า การให้บริการลูกค้า การป้องกันและการสืบหา และมาตรการตอบโต้ต่อผู้ไม่มีอํานาจในการใช้ข้อมูล ข้อกําหนดต่อผู้ขายในนามข้อมูลที่อยูในการจัดส่งสําหรับสินค้าของ DMM Marketplace การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ของเรา การแนะนําบริการใหม่ๆ บนเว็บไซตของเรา สมรรถภาพในการ ดําเนินการสู่เป้าหมายที่จําเป็น การส่งจดหมายและประชาสัมพันธ์สําหรับบริการต่างๆ ของเรา และการกระทําที่ คล้ายคลึงกับที่กล่าวมาข้างต้นจากบริษัทอื่นๆ ที่ได้กําหนดเป็นบุคคลที่สาม

 2. ที่อยู่

  คําถามส่วนตัว การจัดส่งสินค้า การให้บริการลูกค้า การป้องกันและการสืบหา และมาตรการตอบโต้ต่อผู้ไม่มี อํานาจในการใช้ข้อมูล ข้อกําหนดต่อผู้ขายในนามข้อมูลที่อยูในการจัดส่งสําหรับสินค้าของ DMM Marketplace การแนะนําบริการใหม่ๆ บนเว็บไซต์ของเรา สมรรถภาพในการดําเนินการสู่เป้าหมายที่จําเป็น การส่งจดหมาย และประชาสัมพันธ์สําหรับบริการต่างๆ ของเรา และการกระทําที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมาข้างต้นจากบริษัทอื่นๆ ที่ได้กําหนดเป็นบุคคลที่สาม

 3. เบอร์โทรศัพท์

  คําถามส่วนตัว การจัดส่งสินค้า การให้บริการลูกค้า การป้องกันและการสืบหา และมาตรการตอบโต้ต่อผู้ไม่มี อํานาจในการใช้ข้อมูล สมรรถภาพในการดําเนินการสู่เป้าหมายที่จําเป็น และบุคคลที่สามที่กําหนดไว้

 4. อีเมล

  คําถามสวนตัว การชําระเงิน การให้บริการลูกค้า การป้องกันและการสืบหา และมาตรการตอบโต้ต่อผู้ไม่มีอํานาจ ในการใช้ข้อมูล สมรรถภาพในการดําเนินการสู่เป้าหมายที่จําเป็น การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ ของเรา การส่งขอความแจ้งเตือนสําหรับผู้ใช้บริการ และบุคคลที่สามที่กําหนดไว้

 5. ข้อมูลบัตรเครดิต (ชื่อ เลขที่บัตรเครดิต วันหมดอายุ)

  คําถามส่วนตัว การชําระเงิน การให้บริการลูกค้า การป้องกันและการสืบหา และมาตรการตอบโต้ต่อผู้ไม่มีอํานาจ ในการใช้ข้อมูล สมรรถภาพในการดําเนินการสู่เป้าหมายที่จําเป็น การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ของเรา

 6. ข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคาร (ชื่อ เลขที่บัญชี และอื่นๆ)

  การชําระเงินค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ การดําเนินการ ค่าจ้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการลูกค้า สมรรถภาพในการดําเนินการสู่เป้าหมายที่จําเป็น

 7. เอกสารทางการสําหรับการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบช่วงอายุ (ใบขับขี่ บัตรประกัน และอื่นๆ)

  การยืนยันตัวตน ชื่อที่ใช้ยืนยัน

 8. รายละเอียดการดําเนินงาน

  การจัดสงสินค้า การให้บริการลูกค้า การป้องกันและการสืบหา และมาตรการตอบโต้ต่อผู้ไม่มีอํานาจในการใช้ข้อมูล สมรรถภาพในการดําเนินการสู่เป้าหมายที่จําเป็น และบุคคลที่สามที่กําหนดไว้

 9. IP Address

  การป้องกันและการสืบหา และมาตรการตอบโต้ต่อผู้ไม่มีอํานาจในการใช้ข้อมูล สมรรถภาพในการดําเนินการสู่เป้าหมายที่จําเป็น การตอบคําถามของท่าน หรือการสอบถามข้อมูลจากท่าน

 10. วิธีใช้บริการ (ช่องทางการใช้บริการ ข้อมูลเครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ)

  การป้องกันและการสืบหา และมาตรการตอบโต้ต่อผู้ไม่มีอํานาจในการใช้ข้อมูล สมรรถภาพในการดําเนินการสู่เป้าหมายที่จําเป็น การตอบคําถามของท่าน หรือการสอบถามข้อมูลจากท่าน

 11. ข้อมูลต่างๆ ที่กรอกโดยความสมัครใจของท่าน

  การระบุตัวตนลูกค้า เนื้อหาข้อกําหนดจากการสมัครสมาชิก และบุคคลที่สามที่กําหนดไว้

 12. ข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์

  ผู้ใช้บริการมีอํานาจในการเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการให้บริการ การค้นหาการเข้าสู่ระบบซ้ำซ้อน การตัดสินการได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพเคลื่อนไหวตัวอย่าง การป้องกันและการสืบหา และ มาตรการตอบโต้ต่อผู้ไม่มีอํานาจในการใช้ข้อมูล

 13. ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านมอบให้ด้วยความยินยอมล่วงหน้า

  การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอย่างจํากัด การพัฒนาการให้บริการ และการวางแผนการให้บริการรูปแบบใหม่ เช่นเดียวกับจุดประสงค์การใช้บริการที่บ่งชี้เวลาที่ข้อมูลได้รับการจัดเก็บ

เราอาจทําการเก็บและนําข้อมูลส่วนบุคคล ไปใช้ตามจุดประสงคที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในการวางแผนการพัฒนาการบริการ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีนี้ เราจะทําการแจ้งจุดประสงค์การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน หรือช่องทางอื่นๆ และจะนําไปใช้ตามจุดประสงค์ที่กล่าวมาหลังจากได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแล้วเท่านั้น

ความสําคัญของขั้นตอนสําหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตราที่ 29)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตราที่ 29 และข้อกําหนดอื่นๆ เราได้สร้างช่องทางสําหรับการสอบถาม (รวมเรียกว่า “คําแนะนําการสอบถาม” ) ดังต่อไปนี้ และหากว่าเราได้รับการขอร้องจากท่าน หรือมีการแสดงถึงการเปิดเผย การทําให้ถูกต้อง การเลิกล้มการใช้บริการ คําถามเกี่ยวกับจุดประสงค์การใช้บริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกวา “คําร้องขอที่เปิดเผย“) ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ เราจะทําการตอบกลับผ่านคําแนะนําการสอบถามเท่าที่จําเป็น
นอกจากนี้ กรุณารับทราบถึงการปฏิเสธคําร้องต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกับคําแนะนําการสอบถาม
ความสําคัญของการตอบรับคําถามเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน หรือความไม่พอใจ และอื่นๆ หรือหากท่านต้องการหยุดการใช้งานหรือลบบัญชี กรุณาติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา
การหยุดใช้งาน: เรายังคงรักษาข้อมูลของท่าน รวมทั้งข้อมูลจากบทเรียนไว้ ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะกลับมาใช้บริการของเราอีกครั้ง
การลบบัญชี: เราทำการลบบัญชีของท่านและข้อมูลตัวตนที่เชื่อมโยงกับบทเรียนต่างๆ
อีเมลฝ่ายดูแลลูกค้า: info.th@engoo.com

ความสําคัญของของกําหนดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

เราจะไม่ทําการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของท่านล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีตาม ด้านล่าง (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตราที่ 23 วรรคที่ 2 และ 3)

 1. หากเราได้รับคําสั่งตามกฎหมายหรือข้อกําหนด

 2. หากเกิดปัญหาขึ้นในที่สาธารณะซึ่งเกิดจากการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า

 3. หากทางรัฐบาล ราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ทําสัญญาที่เกี่ยวข้อง ต้องการความร่วมมือจากเราในทางกฎหมายและการได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้าไม่สามารถเป็นปัจจัยประกอบในการให้ข้อมูลได้

 4. หากมีความจําเป็นในการดําเนินการตามกฎหมายของเรา

ความสําคัญอื่นๆ

 1. ข้อกําหนดเริ่มต้นใช้กับการให้บริการนับแต่นี้ไป

 2. แม้ว่าการให้บริการจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ

 3. เว็บไซต์นี้อาจทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามกิจกรรมทางธุรกิจที่กล่าวไว้ข้างต้น หลังจากมีการทบทวนที่เหมาะสม

 4. เราจะทําการแจ้งเตือนภายในการให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุงดังกล่าว

อีเมลฝ่ายดูแลลูกค้า: info.th@engoo.com

จัดทําขึ้น วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
แก้ไขล่าสุด วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

บริษัท DMM.com จํากัด
กรรมการบริษัท: Kameyama Keishi