ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท ENGOO

ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท ENGOO

บทที่ 1 (กฎทั่วไป)

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท ENGOO (“ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ”) กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัท ENGOO (“บริการฯ”) ที่จัดทำโดย DMM.com LLC. (“บริษัทฯ”) โดยผู้ใช้บริการของ บริษัท ENGOO (“ผู้ใช้บริการฯ”) จะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการและข้อตกลงในการเป็นสมาชิกของบริษัท
 • ผู้ใช้บริการฯ รับทราบและยอมรับว่า หน้าที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ หน้าที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำ และ หน้าอื่น ๆ ที่กำหนดโดยบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้
 • บริษัทฯ อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการฯ ทราบ การแก้ไขใด ๆ ที่ทำกับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ จะถือว่ามีผลทันทีเมื่อมีการเผยแพร่การแก้ไขดังกล่าวบนผ่านทางบริการฯ โดยจะถือว่าผู้ใช้บริการฯ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ฉบับแก้ไขเมื่อผู้ใช้บริการฯ ใช้บริการหลังจากมีการแก้ไขดังกล่าว
 • บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบันทึกข้อคำถาม สงสัย และข้อมูลอื่นใดที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการฯ และหากบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น บริษัทฯ อาจรวบรวมและจัดเก็บรูปภาพ วิดีโอ รวมถึงภาพจากชั้นเรียน โดยไม่มีข้อจำกัด (โดยจะเรียกรวม ๆ ว่า “ข้อมูลฯ”) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่บริษัทฯ ให้บริการ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลฯ ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินงานและการจัดการการบริการให้เหมาะสมเท่านั้น ตามบทความ 4.2 เมื่อผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลฯ ได้

บทที่ 2 (การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขฯเหล่านี้)

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ เหล่านี้บังคับใช้กับข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรืออีเมลของบริการฯ
 • ผู้ใช้บริการฯ อาจทำข้อตกลงแยกต่างหากอื่น ๆ กับบริษัทฯ (“ข้อตกลงแยกต่างหากฯ”) ในกรณีเช่นนี้ข้อตกลงแยกต่างหากฯ จะถูกนำมาบังคับใช้แทน

บทความ 3 (การสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ )

 • ในการเริ่มต้นใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการฯ จะต้องลงทะเบียนตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อสมัครลงทะเบียน ผู้ใช้บริการฯ จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้
  • ผู้ใช้บริการฯ จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่บริษัทฯ แนะนำ
  • ผู้ใช้บริการฯ จะต้องตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมในการสื่อสารของตนไม่ขัดขวางการใช้บริการฯ
  • ผู้ใช้บริการฯ ที่มีอายุต่ำกว่ากำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับ จะต้องได้รับความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมายเช่น พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
  • ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ ตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในบทที่ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และวิธีการชำระเงิน) ของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้
  • บทเรียนต่าง ๆ ในบริการฯ นี้จัดทำโดยผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ (“ครู")
  • บริษัทฯ อาจใช้อีเมลเพื่อส่งการแจ้งเตือน แบบสอบถาม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ ของบริษัทฯ
 • การลงทะเบียนผู้ใช้บริการฯ จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์และได้รับการอนุมัติเรียบร้อย เมื่อผู้ใช้บริการฯ ได้รับอีเมลยืนยันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนจากบริษัทฯ
 • บริษัทฯ อาจปฏิเสธการให้บริการฯ อาจยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการฯ หรืออาจลบบัญชีที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วของผู้ใช้บริการฯ หากพบสิ่งต่อไปนี้
  • ผู้ใช้บริการฯ ที่ลงทะเบียนไม่มีตัวตนอยู่จริง
  • ผู้ใช้บริการฯ ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขฯ หรือการสมัครลงทะเบียนถูกปฏิเสธ ณ ช่วงเวลาที่สมัครหรือเคยถูกปฏิเสธในอดีต
  • หากข้อมูลการลงสมัครทะเบียนของผู้ใช้บริการฯ เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์
  • หากบริษัทผู้ให้บริการการชำระเงินที่บริษัทฯ เลือกใช้ ปฏิเสธการยอมรับการชำระเงินของผู้ใช้บริการฯ
  • หากผู้ใช้บริการฯ สร้างหลายบัญชี
  • พฤติกรรมอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการฯ จะได้รับอนุญาตให้เริ่มใช้บริการฯ ตั้งแต่วันที่การชำระเงินครั้งแรกสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ ("วันที่เริ่มต้นฯ") ได้รับการยืนยันโดยบริษัทฯ ตามบทที่ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และวิธีการชำระเงิน) อย่างไรก็ตามกฎข้อนี้ไม่ได้บังคับใช้กับ “บทเรียนทดลองฟรี” ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 8 (ตั๋วบทเรียน)

บทที่ 4 (การจัดการข้อมูลที่ลงทะเบียน)

 • ก่อนเริ่มใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการฯ จะต้องให้ข้อมูลที่กำหนดสำหรับการลงทะเบียนใช้บริการฯ (“ข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ”) ในการนี้ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ สามารถเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการฯ ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อมูลที่ดึงมาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการฯ เกี่ยวกับการใช้บริการฯ (“ข้อมูลฯ”) ในกรณีที่ข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ หรือข้อมูลฯ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฯ ชนิดที่ทำให้สามารถระบุตัวตนได้ (“Personal Identifiable Information - PPI”) ในกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ จะต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลชิดนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
 • ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในบทย่อยต่อไปนี้เท่านั้น
  • การจัดการการดำเนินงานและการเสนอบริการฯ
  • การตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (บริการฯ) และหน้าที่ของแต่ละผลิตภัณฑ์
  • ประมวลผลคำสั่งจากผู้ใช้บริการฯ
  • ตอบคำถามของผู้ใช้บริการฯ
  • การสื่อสารกับผู้ใช้บริการฯ
  • การแจ้งเตือนการอัปเดตที่จำเป็นหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ
  • การจัดการบัญชีของผู้ใช้บริการฯ
  • การอำนวยความสะดวกด้านความช่วยเหลือด้านเทคนิค รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแก้ปัญหาด้านเทคนิค ด้านความปลอดภัย และการป้องกันการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงภายในบริการฯ
  • การสำรวจและการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการบริการฯ
  • การวิเคราะห์การใช้บริการฯ
  • การปรับปรุงและพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคต
  • การวิจัย
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือคำสั่งจากหน่วยงานสาธารณะ
  • การดูแลความปลอดภัยหรือความซื่อสัตย์ของผู้ใช้บริการฯ พนักงาน บุคคลที่สาม รวมถึงผู้รับเหมาช่วง สาธารณะ และบริการฯ ของบริษัทฯ
 • ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการบริการฯ บางส่วนหรือทั้งหมดแก่บุคคลที่สาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นส่วนธุรกิจหรือผู้ให้บริการฯ รายอื่น ๆ
 • ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 4.3 ข้างต้น บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการฯ ตามกรณีที่อธิบายไว้ในบทย่อยต่อไปนี้
  • หากได้รับคำสั่งให้เปิดเผยตามกฎหมาย
  • หากการปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลฯ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผลประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
  • หากจำเป็นต้องร่วมมือกับองค์กรระดับชาติหรือหน่วยงานสาธารณะท้องถิ่น (รวมถึงผู้รับเหมาช่วง) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และหากการติดต่อลูกค้าเพื่อขอความยินยอมอาจขัดขวางการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
  • หากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้สิทธิของบริษัท (อย่างสมเหตุสมผล)

บทที่ 5 (การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ)

ผู้ใช้บริการฯ รับทราบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนฯ จะต้องได้รับการดูแลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมอยู่เสมอ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลการลงทะเบียนฯ จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลทันทีโดยผู้ใช้บริการฯ ผ่านวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยินยอมว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความไม่สะดวก ที่เกิดจากการกระทำหรือการละเลยของผู้ใช้บริการฯ

บทที่ 6 (ระยะเวลาการใช้บริการฯ)

 • ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการฯ จะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการฯ ("ระยะเวลาการใช้บริการฯ") จะคำนวณต่อ 30 วัน ("การสมัครสมาชิกฯ") 180 วัน หรือ 360 วัน (เรียกรวม ๆ ว่า "แพคเกจระยะยาว") เริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มต้นฯ
 • สำหรับการสมัครสมาชิกฯ ระยะเวลาการใช้บริการฯ จะได้รับการต่ออายุและขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีก 30 วันตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และวิธีการชำระเงิน)

บทที่ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และวิธีการชำระเงิน)

 • ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และภาษีที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง ภาษีการบริโภค หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม และ เรียกรวม ๆ ว่า “ค่าบริการฯ”) สำหรับการใช้บริการฯ
 • ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการมช้บริการฯ ผ่านวิธีการชำระเงินที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ ENGOO
 • สำหรับการสมัครสมาชิกแผนต่าง ๆ ผู้ใช้บริการฯ รับทราบว่าระยะเวลาการใช้บริการฯ ถูกตั้งค่าให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติและขยายออกไปอีก 30 วันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการฯ ดังนั้น ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยินยอมว่าหากเขา/เธอไม่เต็มใจที่จะขยายการบริการฯ ผู้ใช้บริการฯ จะต้องยุติการใช้บริการฯ ตามวิธีการที่กำหนดไว้โดยบริษัทฯ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการฯ
 • สำหรับการสมัครสมาชิกแผนต่าง ๆ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการบริการฯ แล้ว เว้นเสียแต่ว่าบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการฯ นั้น ๆ แก่ผู้ใช้บริการฯ ได้ ด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดโดยบริษัทฯ
 • สำหรับแพ็คเกจระยะยาวฯ ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าบริการฯ ล่วงหน้าเต็มจำนวนตั้งแต่ช่วงต้นของระยะเวลาการใช้บริการฯ
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคืนเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระเงินอาจถูกหักออกจากจำนวนเงินที่คืนได้ ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ภายใน7 วัน หากเกิดปัญหาที่ทางเทคนิคที่เป็นความผิดพลาดจากทางบริษัท Engoo
 • คูปอง ส่วนลด และแคมเปญการตลาดใด ๆ ("โปรโมชั่นฯ") ที่ให้ไว้สำหรับการใช้บริการฯนั้น เป็นดุลยพินิจของ บริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการฯ ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับโปรโมชั่น นอกจากนี้การใช้โปรโมชั่นในเวลาที่กำหนดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการฯ หากการชำระค่าบริการฯ ขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการคืนสถานะหรือขยายโปรโมชั่น ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถคืนเงินและแก้ไขทุกกรณี

บทที่ 8 (คูปองคลาสเรียน)

 • นอกเหนือจากการสมัครสมาชิกคอร์สต่าง ๆ หรือแพ็คเกจระยะยาวฯ ซึ่งมีการจำกัดการจองสูงสุด ผู้ใช้บริการฯ สามารถใช้ตั๋วคลาสเรียน ตั๋วคลาสเรียนแต่ละใบจะใช้สำหรับการจองและเข้าคลาสครั้งเดียว ตั๋วคลาสเรียนมีสองประเภทคือ “ตั๋วซื้อ (Purchase Ticket)” ตามที่กำหนดไว้ในบทที่ 8-2 และ “ตั๋วโอน (Transfer Ticker)” ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8-4
 • ยกเว้นตั๋วที่ซื้อเป็นรายเดือนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ และวิธีการชำระเงิน) ผู้ใช้บริการฯ สามารถซื้อตั๋ว (“ตั๋วที่ซื้อแล้ว”) ด้วยวิธีการที่กำหนดแยกต่างหากโดยบริษัทฯ ตั๋วที่ซื้อแล้วกำหนดตามบทย่อยต่อไปนี้
  • คูปองคลาสเรียนที่ถูกซื้อแล้ว
  • ซื้อที่ซื้อแล้วสำหรับเจ้าของภาษา
 • ผู้ใช้บริการฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ ผ่านวิธีการชำระเงินที่กำหนดบนเว็บไซต์ ENGOO ตั๋วที่ซื้อแล้วจะยังคงมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ซื้อ ("ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้") และระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของตั๋วทั้งสองแบบที่อธิบายไว้ในข้อ 8-1 และข้อ 8-2 ข้างต้นจะไม่ได้รับการขยายเวลา การคืนเงินค่าบริการฯ ที่ชำระแล้วจะขอคืนได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถจัดบทเรียนนั้น ๆ ได้เนื่องจากสาเหตุที่เกิดจากบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะชดเชยตั๋วบทเรียน (“ตั๋วโอน”) หากคลาสเรียนนั้น ๆ ล่าช้าหรือคาดว่าจะล่าช้ามากกว่า 2 (สอง) นาทีเนื่องจากมีสาเหตุมาจากครู ตั๋วโอนหนึ่งใบจะมอบให้สำหรับหนึ่งคลาสเรียน และบริษัทฯ จะตัดสินว่าครูเป็นสาเหตุต่อความล่าช้าของคลาสเรียนนั้น ๆ หรือไม่ บทความที่ 8-3 จะถูกนำมาใช้กับกรณีตั๋วโอนนี้
 • บริษัทฯ จะออกตั๋วโอนให้ตามประเภทของคลาสเรียนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น หากคลาสของแผนพรีเมียมล่าช้ากว่า 2 นาทีและครูเป็นสาเหตุของความล่าช้านี้ โอนตั๋วจะถูกออกให้ผู้ใช้บริการฯ เพื่อเข้าเรียนคลาสของแผนพรีเมียม 1 คลาส
 • หากผู้ใช้บริการฯ ไม่ใช้คูปองคลาสเรียนภายในระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ฯ คูปองคลาสเรียนจะหมดอายุตอนเที่ยงคืนหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ฯ

บทความ 9 (คลาสทดลองฟรี)

 • เมื่อผู้ใช้บริการฯ ลงทะเบียนใช้บริการฯ เสร็จสิ้น ผู้ใช้บริการฯ อาจได้รับตั๋วคลาสเรียนทดลองฟรี (“ตั๋วฟรี”) จำนวนตั๋วฟรีที่จะได้รับจะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 • หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเชื่ออว่ามีการลงทะเบียนหลายบัญชีเพื่อใช้ประโยชน์จากคลาสเรียนฟรีหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ อาจไม่ให้คูปองฟรีแก่บัญชีที่เกี่ยวข้อง

บทความ 10 (บทเรียน)

 • ในแต่ละคลาสเรียนจะใช้เวลา 25 นาที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขใดๆ ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าผู้ใช้งานเข้าคลาสสาย ผู้ใช้งานยอมรับว่าระยะเวลาของคลาสจะสั้นลงตามลำดับ ถ้าคลาสเรียนสั้นลงเกิน 5 นาทีเป็นเหตุจากครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมาย บริษัทต้องชดเชยคลาสเรียนด้วยตั๋วโอน (Transfer Ticket) ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 8-3 ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายต่อความล่าช้าหรือไม่ก็ตาม บริษัทจะตัดสินอย่างสมเหตุสมผล และบริษัทไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลในการตัดสิน
 • ไม่ว่าผู้ใช้บริการฯ จะตอบสนองต่อบริษัทหรือครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายในคลาสเรียนนั้น (“ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายฯ”) หรือไม่ก็ตาม หากคลาสเรียนไม่เริ่มภายใน 10 นาทีจากเวลาเริ่มที่กำหนด บริษัทสามารถสรุปว่าผู้ใช้บริการฯ ไม่พร้อมหรือจะไม่เข้าคลาสเรียน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคลาสเรียนในฐานะคลาสที่ถูกละทิ้ง ซึ่งรวมถึงกรณีที่ถ้าหากผู้ใช้บริการฯ ออกจากคลาสเรียนนานต่อเนื่องกว่า 15 นาทีระหว่างเรียนด้วยเช่นกัน
 • หากผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในระหว่างเรียน บริษัทฯ อาจส่งคำเตือนไปยังผู้ใช้บริการฯ เพื่อร้องขอการปรับปรุง หรือบริษัทฯ อาจทำการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
 • บริษัทฯ จะไม่ชดเชยความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความไม่สะดวกใด ๆ อันเนื่องมาจากการขาดเรียน การไม่จองคลาสเรียน หรือการไม่เข้าเรียน
 • การคลาสเรียนต่อเนื่องกับครูผู้สอนคนเดียวกัน ซึ่งจะเป็น 2 คลาสต่อเนื่อง 50 นาที หรือ 3 คลาสติดต่อกันเป็นเวลา 75 นาทีจะถือว่าเป็นคลาสเรียนเดียว หากผู้ใช้งานจองคลาสเรียนกับครูผู้สอนคนเดียวกัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "คลาสต่อเนื่อง") บริษัทจะถือว่า การขาดเรียนของผู้ใช้งานสำหรับคลาสต่อเนื่องกันนั้น เป็นคลาสเรียนเดียว ตามระบุไว้ในวรรค 2 ของบทความนี้ และผลกระทบของการขาดเรียนและการยุติคลาสเรียนจะส่งผลต่อคลาสทั้งหมดในคลาสต่อเนื่อง

บทที่ 11 (การจองบทเรียน)

 • ผู้ใช้บริการฯ มีสิทธิ์จองคลาสเรียน 15 นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้ของคลาสเรียนนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับว่ามีคลาสให้เข้าเรียนหรือไม่
 • ผู้ใช้บริการฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคลาสที่จองไว้ 30 นาทีก่อนเวลาเริ่มเรียนที่ได้กำหนดไว้บนหน้าเว็บของบริการฯ ("เว็บไซต์ฯ") ในวิธีการแยกต่างหากที่บริษัทกำหนด หากคลาสถูกยกเลิกช้ากว่ากำหนดเวลา คลาสเรียนจะไม่เกิดขึ้นและจะถูกยกเลิกตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 4 ของบทความก่อน
 • ผู้ใช้บริการฯ สามารถจองคลาสเรียนล่วงหน้าไม่เกิน 8 วัน อย่างไรก็ตามจำนวนคลาสเรียนสูงสุดที่จองได้จะแตกต่างกันไปตามบริการฯ ที่ผู้ใช้บริการฯ ได้ซื้อไว้
 • การจองคลาสเรียนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสถานะการจองคลาสเรียนของผู้ใช้บริการฯ อัปเดตถูกต้องบนเว็บไซต์ฯ
 • บริษัทฯ อาจยกเลิกบทเรียนที่ผู้ใช้บริการฯ จองไว้หากติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ ไม่สามารถสอนคลาสเรียนนั้น ๆ ได้อันเนื่องมาจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีนี้บริษัทฯ จะชดเชยผู้ใช้บริการฯ ด้วยตั๋วโอนของคลาสเรียนที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 8-4
 • ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าหากการยกเลิกคลาสเรียนในข้อ 11-5 ถูกพิจารณาว่ามีสาเหตุมาจากเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคลาสเรียนตามดุลยพินิจของตนเองและบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลหรือรายละเอียดของการยกเลิก

บทที่ 12 (ผลตอบรับของคลาสเรียน)

 • ผู้ใช้บริการฯ มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะ (รวมถึงการประเมินผลและความคิดเห็นต่อบคลาสเรียนหรือครูซึ่งจะเรียกรวมว่า "ผลตอบรับ") กับคลาสที่ได้เรียน ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากบทเรียนสิ้นสุดลง
 • ผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือ ลบเนื้อหาได้ เมื่อมีการโพสต์ผลตอบรับฯ
 • บริษัทฯ อาจทำการรีวิวผลตอบรับฯ และโชว์ผลตอบรับฯ หลังจากผลตอบรับฯ นั้นได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลหากผลตอบรับฯ ไม่ปรากฏบนเว็บไซต์
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะลบผลตอบรับฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเนื้อหาของผลตอบรับฯ นั้นไม่เหมาะสม ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องอธิบายเหตุผล
 • ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ อาจใช้ความคิดเห็นใด ๆ (โดยปราศจากเงื่อนไข) ที่ผู้ใช้บริการฯ โพสต์เป็นผลตอบรับฯ บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ของบริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหรือเผยแพร่บริการฯ

บทที่ 13 (พฤติกรรมต้องห้าม)

 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการฯ ทำพฤติกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ในบทย่อยต่อไปนี้ เมื่อกำลังเรียนหรือใช้งานบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ
  • ถ่ายโอน ให้ผู้อื่นใช้ ขาย เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ จำนำหรือจำนองสิทธิ์ของผู้ใช้บริการฯ ในการใช้บริการฯ
  • ถ่ายโอน ให้ยืม หรือทำให้บุคคลที่สามใช้รหัสผ่านและหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้บริการฯ
  • ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบริษัทฯ ติวเตอร์ฯ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เกี่ยวกับ (หรือในเรื่องที่เกี่ยวกับ) เกียรติยศความน่าเชื่อถือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในแบบจำลอง สิทธิในการออกแบบ เครื่องหมายการค้า การประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัว
  • ดำเนินพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมอื่นใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน นโยบาย และศีลธรรม
  • ขัดขวางการดำเนินงานของการให้บริการฯ
  • ใช้หรือใช้ประโยชน์จากบริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของผู้ใช้บริการฯ (รวมถึงการเตรียมการ)
  • เพื่อสนับสนุน ก่อให้เกิด หรือส่งเสริมพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในหมู่ผู้ใช้บริการฯ ท่านอื่น ๆ หรือติวเตอร์ฯ
  • ทำให้ผู้ใช้บริการฯ ท่านอื่นหรือติวเตอร์ฯ ประสบความเสียหายทางการเงิน เศรษฐกิจ หรืออารมณ์ หรือความไม่สะดวกหรือเสียเปรียบอื่น ๆ
  • ก่ออาชญากรรมหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในคลาสเรียน
  • ขัดขวางการเรียนการสอนหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมในคลาสเรียน
  • ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ในระหว่างคลาสเรียนหรือเข้าร่วมคลาสเรียนขณะมึนเมา
  • อยู่ในชุดชั้นใน หรือแต่งตัวโป๊ หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สุภาพ ทำให้ครูรู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดใจขณะดำเนินบทเรียน
  • เปิดเผยหรือพยายามเปิดเผยเนื้อหาบทเรียน รูปภาพ วิดีโอ บันทึก เนื้อหาของข้อซักถามต่อบริษัทฯ และคำตอบต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ล่วงหน้า
  • เปิดเผยหรือทำให้ข้อมูลลับใด ๆ รั่วไหล ซึ่งเป็นข้อมูลับที่บริษัทฯ ไม่เปิดเผยตามกฎทั่วไป เช่น ข้อตกลงการจ้างงานของติวเตอร์ ที่ตั้งของศูนย์บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
  • ชักชวน รับสมัคร หรือชักชวนติวเตอร์ฯ ให้เป็นสมาชิกขององค์กรทางศาสนาหรือการเมือง ระบบการตลาดหลายระดับ หรือกลุ่มอื่น ๆ
  • ติดต่อส่วนตัวกับติวเตอร์ฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านตัวแทน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ผ่านอีเมลหรือเครื่องมือสื่อสารทางสังคมอื่น ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์
  • รับสมัครหรือสนับสนุนติวเตอร์ฯ ให้ทำสัญญากับบริษัทอื่นหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ให้บริการคล้ายกันหรือเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ
  • ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือใช้พฤติกรรมก้าวร้าวต่อบริษัทฯ หรือติวเตอร์ หรือขัดขวางการดำเนินธุรกิจ
  • อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการฯ ที่ลงทะเบียน เข้าถึงหรือใช้บัญชีที่ลงทะเบียนได้
  • ลงทะเบียนหลายบัญชี
  • อนุญาตให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ลงทะเบียน เข้าคลาสเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
  • ขอตั๋วโอนด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในบทที่ 8
  • ขาดหรือยกเลิกคลาสที่จองไว้ซ้ำ ๆ
  • พยายามขอตารางเวลาของติวเตอร์ฯ หรือพยายามจองติวเตอร์ฯ โดยใช้วิธีการที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการฯ
  • โพสต์ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการฯ หรือต้องห้ามในบทย่อย 13-1 หรือจงใจเขียนผลตอบรับของบทเรียนในลักษณะที่ไม่สะท้อนข้อเท็จจริง
  • โพสต์ให้เรตติ้งคลาสเรียนไม่ดีซ้ำ ๆ
  • สอบถามเรื่องเดิมซ้ำ ๆ กับบริษัทฯ มากเกินไป หรือเรียกร้องมากเกินไปจากบริษัทฯ
  • พฤติกรรมหรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นและบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสินว่าพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฯ นั้นจัดอยู่ในพฤติกรรมต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใบทที่ 13-1 หรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวและบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกที่เกิดจากการตัดสินของบริษัทฯ ที่ผู้ใช้บริการฯ ได้รับ เว้นแต่จะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 • ไม่ว่าผู้ใช้บริการฯ จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของบริการฯ หรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม (“ความเสียหายฯ”) หากความเสียหายฯ นั้นเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการฯ ละเมิดบทย่อยในข้อ 13-1

บทที่ 14 (การระงับ การหยุดชั่วคราว และการยกเลิกบริการฯ)

 • บริษัทฯ อาจระงับ หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการน (“การระงับฯ”) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทย่อยใด ๆ ด้านล่างต่อไปนี้
  • ไม่สามารถคาดหวังการปรับปรุงจากผู้ใช้บริการฯ หลังจากได้รับคำเตือนหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงเพื่อเตือนตามที่อธิบายไว้ในข้อ 9-3
  • ผู้ใช้บริการฯ มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ต้องห้ามใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 11-1
  • ผู้ใช้บริการฯ ละเมิดกฎใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้
  • ผู้ใช้บริการฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของบริษัทฯ หรือติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ
  • เมื่อมีรายงานถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้บริการฯ จากติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ
  • ด้วยเหตุผลใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการฯ ในการใช้บริการฯ
 • บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใด ๆ หากมีการระงับเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 14-1
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความไม่สะดวกที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการฯ อันเป็นผลมาจากการระงับที่ระบุไว้ในข้อ 14-1

บทที่ 15 (การยกเลิกการเป็นสมาชิก)

 • สำหรับการยกเลิกการเป็นสมาชิก (“การยกเลิกฯ”) ผู้ใช้บริการฯ จะต้องแจ้งยกเลิกผ่านกระบวนการที่ระบุแยกไว้ต่างหากโดยบริษัทฯ ผู้ใช้บริการฯ จะสูญเสียสถานะความเป็นสมาชิกของบริการฯ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการฯ หากการยกเลิกฯ ถูกดำเนินการตามที่แจ้งยกเลิกไว้ กระบวนการยกเลิกฯ จะเสร็จสมบูรณ์หลังจากบริษัทฯ ยืนยันการแจ้งยกเลิกและส่งอีเมลยืนยันไปยังผู้ใช้บริการฯ
 • การยกเลิกฯ จะต้องเสร็จสิ้นภายในวันแรกของของระยะเวลาการใช้บริการฯ รอบถัดไป หากการยกเลิกฯ ไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว การยกเลิกฯ จะเสร็จสิ้นหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการฯ รอบถัดไป
 • หลังจากการยกเลิกฯ เสร็จสิ้น ผู้ใช้บริการฯ จะสูญเสียสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับบริการฯ และจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ กับบริษัทฯ
 • หากบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามได้รับความเสียหายหรือสูญเสียอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการฯ จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายหรือการสูญเสียเหล่านั้นแม้ว่าจะมีการยกเลิกฯ เสร็จสิ้นก็ตาม

บทที่ 16 (การแจ้งเตือนจากบริษัท )

 • บริษัทฯ อาจส่งการแจ้งเตือนของบริการฯ ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้บริการฯ ("ที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ") บนหน้าเพจข้อมูลบัญชีของ ENGOO (เรียกรวม ๆ ว่า "หน้าเพจฯ") จะถือว่าผู้ใช้บริการฯ ได้รับการแจ้งเตือนนั้น ๆ ตั้งแต่เวลาที่อีเมลถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ
 • ผู้ใช้บริการฯ จะต้องลงทะเบียน “ที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ” โดยใช้อีเมลเดียวกันกับบนหน้าเพจที่ระบุไว้ในบทที่ 16-1 และต้องอัปเดตให้เป็นอีเมลที่ใช้งานได้ตามปกติและถูกต้องเสมอ เพื่อรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ จากบริษัทฯ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการฯ เปลี่ยนที่อยู่อีเมล เขา/เธอจำเป็นต้องอัปเดต “ที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ” ใน หน้าเพจฯ ที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการฯ ไม่อัปเดตที่อยู่อีเมลตามที่บริษัทกำหนดด้านบน

บทที่ 17 (การหยุดชะงักของบริการฯ/การยุติการให้บริการฯ)

 • บริษัทฯ อาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เองในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการฯ หรือเพื่อระงับหรือยุติการให้บริการฯ บางส่วนหรือทั้งหมด (เรียกรวม ๆ ว่า “การเปลี่ยนแปลงและการยุติการบริการฯ”) จะมีการแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้บริการฯ ผ่านเว็บไซต์หรือที่อยู่อีเมลที่กำหนดฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการฯ รับทราบว่าบริการฯ อาจหยุดชะงักหรือยุติการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการฯ ทราบล่วงหน้าถึงการยกเลิกบทเรียนเนื่องจากการบำรุงรักษาบริการตามปกติ หรือเนื่องจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (“คลาสเรียนที่ถูกยกเลิกฯ”) ผ่านข้อมูลบนเว็บไซต์หรืออีเมล ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยอมรับว่าจะไม่มีการคืนเงินหรือออกตั๋วโอนเนื่องจากคลาสเรียนที่ถูกยกเลิก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวก (รวมถึงคลาสเรียนที่ถูกยกเลิกฯ) ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยผู้ใช้บริการฯ หรือบุคคลที่สาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและการยุติการบริการฯ

บทที่ 18 (การใช้ ENGOO LIVE)

 • บริการนี้ให้ไว้ในซอฟต์แวร์ ENGOO LIVE (“ซอฟต์แวร์ฯ”) ผู้ใช้บริการเห็นด้วยและยอมรับบทย่อยด้านล่างเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ฯ
  • จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฯ และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยบริษัทฯ
  • จะเตรียมสภาพแวดล้อมที่แนะนำโดยซอฟต์แวร์ฯ หรือบริษัทฯ
  • จะรับผิดชอบต่อการใช้หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ฯ การเข้าถึงลิงค์หรือ URL การดาวน์โหลดไฟล์ รูปภาพ หรือภาพยนตร์ ซึ่งแต่ละอย่างนั้นสามารถส่งจากติวเตอร์ฯ ผ่านฟังก์ชั่นแชทในซอฟต์แวร์
  • จะรับทราบว่าบริษัทฯ จะไม่ให้บริการฯ ผ่านเครื่องมือสื่อสารใด ๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ฯ (“ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามฯ”) แม้ว่าผู้ใช้บริการฯ จะร้องขอให้บริษัทฯ หรือติวเตอร์ฯ ใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ฯ ไม่สามารถให้บริการฯ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯ อาจใช้เครื่องมือทางเลือก และบทย่อยก่อนหน้าทั้งข้อ (1), (2) และ (3) ของบทที่ 18-1 มาใช้
 • บริษัทฯ อาจใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามฯ ในการให้บริการฯ ตามความจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามฯ

บทที่ 19 (ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการฯ)

 • ผู้ใช้บริการฯ จะต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการฯ และต่อผลลัพธ์หรือผลที่ตามมา
 • ผู้ใช้บริการฯ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่จะได้เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ ตัวแทน ลูกจ้าง) ติวเตอร์ฯ (รวมถึงติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ) ผู้ใช้บริการฯ รายอื่น ๆ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการฯ (รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ของผู้ใช้บริการฯ เอง)

บทที่ 20 (ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์)

 • ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในการบันทึกวิดีโอ รูปภาพ การบันทึกเสียง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายโลโก้ ข้อความ และเนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ ( “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาฯ”) ที่ใช้เกี่ยวกับบริการฯ เป็นของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่ให้อนุญาตแก่บริษัทฯ ห้ามผู้ใช้บริการฯ นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และห้ามคัดลอกหรืออัปโหลดในนิตยสารหรือเว็บไซต์ และห้ามแจกจ่ายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลที่สาม
 • หากผู้ใช้บริการฯ ละเมิดข้อ 20-1 บริษัทฯ อาจดำเนินการตามกฎหมาย โดยรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การส่งคำเตือนหรือคำร้องเรียนเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสีย โดยร้องขอคำสั่งศาลต่อผู้ใช้บริการฯ ตามกฎหมายที่บังคับใช้

บทที่ 21 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

ผผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือความไม่สะดวก ที่เกิดจาก หรือเกิดจากสถานการณ์ที่ระบุด้านล่าง

 • แม้ว่าผู้ใช้บริการฯ จะไม่พอใจในการบริการฯ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
  • (i) ผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถจองคลาสเรียนในวันที่หรือเวลาที่ต้องการ
  • (ii) ผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถจองคลาสเรียนกับครูที่ต้องการ
  • (iii) ผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถเข้าเรียนในคลาสเรียนที่จองไว้
  • (iv) คลาสเรียนถูกระงับ หยุดชั่วคราว หรือยกเลิก เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง เครือข่ายรบกวน ระบบการสื่อสารล้มเหลว หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใกล้กับที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งของติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ และอยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของติวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายฯ หรือบริษัทฯ
  • (v) ผู้ใช้บริการฯ ประสบปัญหาหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลอย่างผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการฯ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายในรูปแบบอื่นใดโดยบุคคลที่สาม
 • บริการฯ หรือบทเรียนจัดให้ในบริการฯ และประสิทธิภาพการศึกษา ความถูกต้อง ความแม่นยำ หรือความน่าเชื่อถือ
 • การบริการของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาบทเรียนที่นำเสนอหรือแนะนำโดยบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ และประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย หรือความแม่นยำ
 • หากผู้ใช้บริการฯ ประสบปัญหาหรือความไม่สะดวกเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่บริษัทฯ ไม่แนะนำ
 • หากผู้ใช้บริการฯ ประสบปัญหาหรือความไม่สะดวกเนื่องจากเว็บไซต์ฯ หรือเนื้อหาที่ดำเนินการหรือให้บริการโดยบุคคลที่สามและมีการเชื่อมโยงจากหรือไปยังเว็บไซต์ฯ
 • หากผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เนื่องจากความผิดปกติปัญหาหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ฯ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามฯ หรือบริการอื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยพันธมิตรทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • หากฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้บริการฯ ติดไวรัสหรือได้รับผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านไฟล์ รูปภาพ หรือเนื้อหาบทเรียนอื่นใดที่เปิดหรือดาวน์โหลดโดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการฯ เองตามข้อย่อย 3 ของข้อ 18-1 ของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้
 • หากผู้ใช้บริการฯ ไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงบริการฯ ได้เนื่องจากรหัสผ่านสูญหายหรือสาเหตุอื่นใดที่เกิดจากผู้ใช้บริการฯ เอง
 • ข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ฯ นั้นสมบูรณ์ถูกต้องทันสมัยและปลอดภัย

บทที่ 22 (การไม่รับประกัน)

ผู้ใช้บริการฯ ตกลงและยินยอมว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับประกันสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับบทย่อยต่อไปนี้ว่า

 • ผู้ใช้บริการฯ จะสามารถจองคลาสเรียนตามเวลาที่ต้องการหรือกับครูที่ต้องการ
 • คลาสเรียนจากการให้บริการฯ มีประสิทธิภาพทางการศึกษา ถูกต้อง เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ
 • การบริการฯ จะมีให้อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่บริษัทฯ แนะนำ
 • ซอฟต์แวร์ฯ หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามฯ ที่จัดหาหรือแนะนำให้ใช้หรือที่ถูกใช้งานอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับบริการมีความปลอดภัย
 • ข้อมูลฯ ลิงค์ URL และไฟล์ที่ให้ไว้ระหว่างการใช้บริการฯ หรือบนเว็บไซต์ฯ นั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง บำรุงรักษาให้ได้รับการอัปเดต และปลอดภัย
 • การใช้เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามและข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมโยงจากหรือเชื่อมโยงไปยังบริษัทฯ นั้นถูกต้องหรือปลอดภัย

บทที่ 23 (การโอนธุรกิจ)

ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าในกรณีที่มีการถ่ายโอนบริการฯ ไปยังบุคคลที่สาม บริษัทฯ มีสิทธิ์ถ่ายโอนสิทธิ์และภาระหน้าที่ทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สถานะทางกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการฯ สถานการณ์เป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการฯ ข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้บริการฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 24 (การเป็นโมฆะ)

หากพบว่าข้อความใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ ความสมบูรณ์ของข้อความที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้บริการฯ ตกลงที่จะแทนที่ข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยข้อความที่ใกล้เคียงที่สุดกับความตั้งใจดั้งเดิมของข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

บทที่ 25 (การแสดงวันที่/เวลาให้บริการฯ)

 • ในการใช้บริการฯ วันที่และเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น วันที่เริ่มต้นฯ วันครบกำหนดสำหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ กำหนดเวลาสิ้นสุดสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ จะแสดงตามโซนเวลาของประเทศเป้าหมายของบริการฯ
 • เวลาภายในบริการฯ ถูกนับหรือคำนวณตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

บทที่ 26 (กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลพิเศษ)

ข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย ผู้ใช้บริการฯ ตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการฯ ที่สัมพันธ์กันกับหรือเกี่ยวข้องกับบริการฯ และข้อตกลงและเงื่อนไขฯ นี้ จะได้รับการแก้ไขภายใต้เขตอำนาจของศาลเขตโตเกียวเป็นศาลพิเศษ

มีผลบังคับใช้: 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
แก้ไขล่าสุด: 29 กันยายน 2566